©2014-2017, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3849224 - Fax: 0350.3831922